PRIVACY

Cookiewetgeving

Privacy policy

PRIVACY POLICY

Dit is de privacyverklaring van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens: BVBA House of Talents, met zetel te 8500 KORTRIJK, President Kennedypark 8 B, KBO 0555.937.484 en haar gelieerde vennootschappen Sales Talents, Care Talents, Financial Talents, HR Talents, Executive Talents, Digi Talents, Next ICT, BTS Food, Arcq, Chaintec Group, Mides en Value Builders, allen samen hierna “HOUSE OF TALENTS” genoemd.

Wij wensen jou zo goed mogelijk te informeren over jouw privacy. Indien je nog vragen hebt omtrent onze diensten en jouw privacy, kan je ons steeds contacteren via GDPR@houseoftalents.be.

Wij beschouwen privacy als een van jouw meest fundamentele rechten. Wij stellen dan ook alles in het werk om uw privacy te beschermen. Wij handelen steeds in overeenstemming met de vigerende data protectie regelgeving (Wet 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens).

Voor onze wedstrijd “Nurse of the year” op www.nurseoftheyear.be verwerken wij verschillende persoonsgegevens, steeds in overeenstemming met deze Privacyverklaring en het Wedstrijdreglement.  

Deze Privacy Policy kan regelmatig worden aangepast of geactualiseerd. Wij verzoeken je dan ook vriendelijk om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat je steeds over de meest recente versie beschikt.
A. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?


A.1. Persoonsgegevens verzameld in het kader van “Nurse Of The Year” wedstrijd


Teneinde de titel “Nurse of the Year” te kunnen toekennen aan een verpleegkundige, team of een laatstejaars student verpleegkunde, verzamelen wij persoonsgegevens op onze website.

Dit verloopt in 3 fases:

1. Het nomineren van de favoriet

- Voornaam, naam & e-mailadres van diegene die nomineert en diegene die genomineerd wordt.

Deze persoonsgegevens verzamelen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang.

House of Talents gebruikt deze gegevens immers om iedereen op de hoogte te houden van het verdere verloop van de wedstrijd en hoe de genomineerden het er van af brengen.


2. Het aanmaken van het profiel van de favoriet

Specifiek ten aanzien van de favoriet verzoeken wij steeds om toestemming om de verkregen persoonsgegevens te verwerken, aangezien wij er niet van kunnen uitgaan dat een favoriet van nominatie op de hoogte wordt gesteld.

Na de nominatie wordt een e-mail uitgestuurd waarin de favoriet om akkoord wordt verzocht. Na akkoord wordt toegang gegeven tot de portaalpagina, waarna de favoriet zijn/haar gegevens verder kan aanvullen.

Aangezien dit een wedstrijd betreft kan men niet deelnemen als favoriet indien House of Talents niet beschikt over jouw gegevens. Het niet geven van jouw akkoord is ten allen tijde mogelijk, maar houdt ook in dat men zich hiervan bewust is.


3. Het stemmen voor de favoriet

Als alle favorieten zijn genomineerd kan er worden gestemd. Om het stemmen eerlijk te houden kan dit enkel via een profiel.

Elke persoon die wenst te stemmen kan een profiel aanmaken. Hiervoor vragen wij naam, voornaam en e-mailadres op, op basis van ons gerechtvaardigd belang.

A.2. Contactopname via het formulier op de website


Via ons contactformulier op de website kun je ons bereiken met elke vraag of reactie. Om jou een afdoende antwoord te kunnen of verder te kunnen helpen, vragen we jouw naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang.


A.3. Communicatie aangaande vacatures, jobaanbiedingen, trends in de sector, etc.


House of Talents heeft het tot haar missie en bestaansreden gemaakt om talenten te koppelen aan passende vacatures. Omwille van deze reden worden jouw contactgegevens (e-mail, naam en voornaam) ook gebruikt om jou informatie op te sturen waarvan wij denken dat je dit interessant vindt en het jou kan helpen om in de toekomst een passende job te vinden, waar je jouw passie en goesting maximaal kunt inzetten.

Meer specifiek kan dit gaan over communicatie rond een nieuwe job, openstaande functies waarvan wij denken dat deze jou zouden kunnen interesseren, advies rond de zoektocht naar een nieuwe job, informatie over de algemene trends op de vacaturemarkt,…

Wij doen dit op basis van ons legitiem belang. Wij besteden immers grote zorg aan het op maat maken van deze communicatie, zodat een en ander voor jou relevant is.

Dergelijke e-mails zijn steeds voorzien van een opt-out mogelijkheid. Je kunt tevens ten allen tijde bezwaar laten gelden tegen deze verwerking, zonder enige motivering.

Je kunt hiervoor contact opnemen via GDPR@houseoftalents.be


B. Aan welke partijen geeft House of Talents persoonsgegevens door?


Jouw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn uitsluitend toegankelijk op een need to know-basis. We delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij wij hiertoe (wettelijk) verplicht worden. House of Talents deelt deze gegevens enkel binnen de onderneming met onze medewerkers en vestigingen.


C. Veiligheid en vertrouwelijkheid


House of Talents garandeert dat de verwerking van jouw persoonsgegevens op een adequate, correcte en veilige wijze gebeurt. Er werden passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om enig verlies, vervalsing of onrechtmatige wijziging van, alsook onrechtmatige toegang, tot de persoonsgegevens te voorkomen.


D. Hoelang bewaart House of Talents jouw persoonsgegevens?


HOUSE OF TALENTS zal jouw persoonsgegevens bewaren en verwerken voor een periode die noodzakelijk is voor het in goede banen leiden van de wedstrijd “Nurse Of The Year 2019”en in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking, zoals hierboven omschreven.

Met betrekking tot de communicatie is een geschikt profiel een dynamisch gegeven, aangezien je als talent meegroeit en zo een nieuw arsenaal aan functies aanboort.

Jouw persoonsgegevens worden zodoende als volgt bewaard: voor de duur van de diensten overeenkomstig de hierboven omschreven doeleinden (actieve bewaarperiode) en van zodra er geen sprake meer is van enig contact, gedurende een passieve bewaarperiode van 5 jaar.

Eventuele vorderingen (bv. discriminatie tijdens het rekruteringsproces) kunnen er ook toe leiden dat jouw persoonsgegevens tot 5 jaar worden bijgehouden.


E. Jouw rechten

Als betrokkene heb je het recht om House of Talents aan te schrijven en jouw rechten uit te oefenen. Zo kan je verzoeken om toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens en om deze te verbeteren of te verwijderen.

Als u een van deze onderstaande rechten wil uitoefenen, kan u ons steeds contacteren opvolgend e- mailadres: GDPR@houseoftalents.be.

- Recht op toegang en inzage
- Recht op verbetering, verwijdering en beperking
- Recht op het wissen van uw gegevens
- Recht op ongemotiveerd en kosteloos bezwaar tegen direct marketing
- Recht op intrekking van uw toestemming
- Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Wel vragen wij jou om dit verzoek zo duidelijk mogelijk te maken en jouw motivering en het recht dat je wil uitoefenen reeds op voorhand te vermelden. Indien we jou niet kunnen identificeren, kunnen wij jou vragen om jouw identiteit aan te tonen. Jouw verzoek wordt zo snel als mogelijk uitgevoerd en uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 1 maand.


F. Klachten

Indien je zou menen dat jouw rechten worden geschaad door of bij de verwerking van jouw persoonsgegevens, beschik je over het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthouder (de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: contact@apd-gba.be , tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35), onverminderd elke andere mogelijkheid tot het aantekenen van een administratief beroep of het instellen van een voorziening in rechte.